วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

กลุ่ม active1

<div style="width:425px" id="__ss_12001916"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/gingaman/active1" title="กลุ่มActive(1)">กลุ่มActive(1)</a></strong><object id="__sse12001916" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=active1-120314051619-phpapp01&stripped_title=active1&userName=gingaman" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse12001916" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=active1-120314051619-phpapp01&stripped_title=active1&userName=gingaman" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object><div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/%22%3Epresentations%3C/a> from <a href="http://www.slideshare.net/gingaman%22%3Egingaman%3C/a%3E.%3C/div%3E%3C/div>

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

รูปภาพผู้บำเพ็ญประโยชน์

๑. โครงการ เข้าค่ายพักแรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ๒. ประเภทโครงการ โครงการต่อเนื่อง ๓. งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท ๔. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ๕. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธิราภรณ์ พันหล่อมโส นางสววเพ็ญนภา ชมที นางสาววิชชุดา เชื้อแก้ว ๗. หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๔๕ ได้ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการจัดการศึกษาว่าต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาตนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมทั้งต้องมีกระบวนการ ปลูกจิตสำนึกที่ถูกต้อง รู้จักรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ ซึ่งสิ่งที่สำคัญ คือการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของคนในสังคม ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และสิ่งสำคัญในการปฎิรูปการศึกษาประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนด้วยกัน สังคมไทยได้ให้ความคาดหวังในตัวของบุคคลผู้เป็นนักเรียนว่าสามารถเรียนหนังสือได้มีประสิทธิภาพและยังต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติของผู้เรียนที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือครอบครัวและสังคมในสิ่งที่ควรพึ่งกระทำ ไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไร้ค่าและไม่สุมกับอบายมุข ซึ่งปัญหานี้ได้เกิดขึ้นกับสังคมไทยอย่างมากมาย โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา เป็นโรงเรียนแกนนำขั้นพื้นฐานในการสร้างเสริมคุณภาพให้ผู้เรียนเป็น นักเรียนที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อให้ตัวนักเรียนเองสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโรงเรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ มีความรักในสถาบัน มีความภาคภูมิใจในตัวเอง เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านช้างจึงได้จัดทำโครงการเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ ปลูกฝังจิตสำนึก ให้มีความอดทน ความเสียสละ ความมีวินัย ความมีน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป ๘. วัตถุประสงค์ ๘.๑ เพื่อนำนักเรียนโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาเข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์ ๘.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเป็นระเบียบวินัย ๘.๓ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการมีจิตสาธารณะ ๘.๔ เพื่อส่งเสริมให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ควบคู่กับคุณธรรม ๘.๕ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ๙. ลักษณะของกิจกรรม เป็นการนำนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔-๖ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา เข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและพักแรม ๒ คืน ๑๐. กลุ่มเป้าหมายและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๐.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ ๑๐.๑.๑ นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔-๖ จำนวน ๑๐๐ คน ๑๐.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ๑๐.๒.๑ นักเรียนเกิดความมีระเบียบวินัยและมีจิตสาธารณะ ๑๑. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กิจกรรม เดือน ธ.ค. ม.ก. ก.พ. มี.ค. ๑. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ๓. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ ๔. ดำเนินงานตามโครงการ ๕. สรุปและประเมินโครงการ ๑๒. งบประมาณ งบประมาณจากโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษา จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท รวม จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท รายละเอียด งบประมาณ ๑๒.๑ ค่าอาหาร (๑๐๐ คน × ๒๕ บาท × ๗ มื้อ ) เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท ๑๒.๒ ค่ายานพาหนะ เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท ๑๒.๒ ค่าน้ำดื่ม เป็นเงิน ๕๐๐ บาท รวม เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท ๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑๓.๑ นักเรียนมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนเป็นคนดีมากขึ้น ๑๓.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ในการดำรงชีวิต ๑๓.๓ นักศึกษาใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ๑๓.๔ ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่กับคุณธรรม ๑๓.๕ นักเรียนรู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ๑๔. การประเมินโครงการ ๑๔.๑ สังเกต และสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๔.๒ แบบประเมินกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลงชื่อ (นางสาวธิราภรณ์ พันหล่อมโส) ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ (นางสาวเพ็ญนภา ชมที) ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงชื่อ (นางสาววิชชุดา เชื้อแก้ว) ผู้รับผิดชอบโครงการ
แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ รายการ ระดับความคิดเห็น 5 4 3 2 1 1.ด้านความรู้ ความคิด 1.1 ผู้เรียนรู้วิธีการทักทายตามแบบอย่างของผู้บำเพ็ญประโยชน์ 1.2 ผู้เรียนมีความรู้เรื่องการแต่งกายที่ถูกระเบียบของผู้บำเพ็ญประโยชน์ 1.3 ผู้เรียนแต่งกายได้ถูกระเบียบ เมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของผู้บำเพ็ญประโยชน์ 1.4 ผู้เรียนรู้จักการเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม 2.ด้านการแก้ปัญหา 2.1 ผู้เรียนรู้จักการพึ่งพาตนเอง และการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 2.2 ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ไปใช้ในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 3.ด้านการทำงานเป็นกลุ่ม/ทีม 3.1 ผู้เรียนยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาของกลุ่ม / โรงเรียน / สังคม 3.2 ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 3.3 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบต่อการทำงานร่วมกันภายในกลุ่ม คำชี้แจง โปรดกรอกเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 0 = ไม่แสดงความคิดเห็น รายการ ระดับความคิดเห็น 5 4 3 2 1 4.ด้านการสื่อสาร 4.1 ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน 4.2 ผู้เรียนรู้จักเผยแพร่การเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ 5.ด้านเทคโนโลยี 5.1 ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 5.2 ผู้เรียนสามารถนำเครื่องอำนวยความสะดวกหรือเทคโนโลยีต่างๆนำมาใช้ในการบำเพ็ญประโยชน์ ข้อเสนอแนะ .......................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... แบบตรวจสอบผลการให้คะแนนจากแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ รายการ น้อยที่สุด มากที่สุด 1.ด้านความรู้ ความคิด 1.1 ผู้เรียนรู้วิธีการทักทายตามแบบอย่างของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้เรียนไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสและทักทายตามแบบอย่างของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้เรียนมีอัธยาศัยที่ดีรู้จัก การทักทายยิ้มแย้มแจ่มใส ตามแบบอย่างของผู้บำเพ็ญ ประโยชน์ 1.2 ผู้เรียนมีความรู้เรื่องการแต่งกายที่ถูกระเบียบของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้เรียนขาดความรู้ด้านการแต่งกาย และแต่งกายผิดระเบียบ ผู้เรียนมีความรู้และสามารถแต่งกายชุดผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 1.3 ผู้เรียนแต่งกายได้ถูกระเบียบ เมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้เรียนขาดความมั่นใจ แต่งกายผิดระเบียบเมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้เรียนแต่งกายได้ถูกระเบียบ เมื่อมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของผู้บำเพ็ญประโยชน์ 1.4 ผู้เรียนรู้จักการเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม ผู้เรียนไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความเห็นแก่ตัวไม่ช่วยเหลือผู้อื่น ผู้เรียนรู้จักการเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม 2.ด้านการแก้ปัญหา 2.1 ผู้เรียนรู้จักการพึ่งพาตนเอง และการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ผู้เรียนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และไม่รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ผู้เรียนรู้จักการพึ่งพาตนเอง และการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 2.2 ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ไปใช้ในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต ผู้เรียนไม่นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตให้ดีและสมบูรณ์ขึ้น ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ไปใช้ในการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต 3.ด้านการทำงานเป็นกลุ่ม/ทีม 3.1 ผู้เรียนยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาของกลุ่ม / โรงเรียน / สังคม ผู้เรียนปฏิบัติตนไม่เหมาะสมไม่รักษากฎกติกาของกลุ่มไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ผู้เรียนยอมรับและปฏิบัติตามกฎกติกาของกลุ่ม / โรงเรียน / สังคมได้เป็นอย่างดี 3.2 ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ไม่รู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมงานกับผู้อื่นไม่ได้ ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 3.3 ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบต่อการทำงานร่วมกันภายในกลุ่ม ผู้เรียนไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายและไม่ช่วยเพื่อนในกลุ่มทำงาน ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบต่อการทำงานร่วมกันภายในกลุ่มได้เป็นอย่างดี 4.ด้านการสื่อสาร 4.1 ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน ผู้เรียนไม่รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน 4.2 ผู้เรียนรู้จักเผยแพร่การเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ ผู้เรียนเผยแพร่การบำเพ็ญประโยชน์ไม่เป็นและไม่ถูกต้อง ผู้เรียนรู้จักเผยแพร่การเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ 5.ด้านเทคโนโลยี 5.1 ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ผู้เรียนไม่สนใจที่จะศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนขยันศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 5.2 ผู้เรียนสามารถนำเครื่องอำนวยความสะดวกหรือเทคโนโลยีต่างๆนำมาใช้ในการบำเพ็ญประโยชน์ ผู้เรียนไม่รู้จักนำเครื่องอำนวยความสะดวกมาปรับใช้ในการบำเพ็ญประโยชน์ ผู้เรียนสามารถนำเครื่องอำนวยความสะดวกหรือเทคโนโลยีต่างๆนำมาใช้ในการบำเพ็ญประโยชน์

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

รายชื่อกลุ่ม Active 1.นางสาวเพ็ญนภา ชมที 51100105115 2.นางสาววิชชุดา เชื้อแก้ว 51100105122 3.นางสาวธิราภรณ์ พันหล่อมโส 51100105128